Over SDG’s

SDG’s is de afkorting voor de Sustainable Development Goals of in het Nederlands; Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Ze bestaan uit 17 doelen en 169 subdoelen en vormen een mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030.

Ze zijn in 2015 vastgesteld en vormen doelstellingen waar bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden aan kunnen bijdragen. De doelen moeten een einde maken aan onder meer armoede, gender ongelijkheid en klimaatverandering. Ze gelden voor alle landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN). Bedrijfsleven en overheden spelen een belangrijke rol in de realisatie ervan.

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

De extreme armoedecijfers zijn sinds 1990 met meer dan de helft verlaagd. Hoewel dit een opmerkelijke prestatie is, leeft een op de vijf mensen in ontwikkelingslanden nog steeds van minder dan 1,25 dollar per dag, en er zijn miljoenen meer die weinig meer verdienen dan dit dagelijkse bedrag, plus veel mensen lopen het risico terug in armoede te vervallen.

Armoede is meer dan het gebrek aan inkomsten en middelen om een duurzaam bestaan te verzekeren. De uitingen zijn onder meer honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting, evenals het gebrek aan participatie in de besluitvorming. Economische groei moet inclusief zijn om duurzame banen te scheppen en gelijkheid te bevorderen.

Einde aan honger, zorgen voor voedselzekerheid en duurzame landbouw

Uitbannen van alle vormen van (extreme) armoede

De extreme armoedecijfers zijn sinds 1990 met meer dan de helft verlaagd. Hoewel dit een opmerkelijke prestatie is, leeft een op de vijf mensen in ontwikkelingslanden nog steeds van minder dan 1,25 dollar per dag, en er zijn miljoenen meer die weinig meer verdienen dan dit dagelijkse bedrag, plus veel mensen lopen het risico terug in armoede te vervallen.

Armoede is meer dan het gebrek aan inkomsten en middelen om een duurzaam bestaan te verzekeren. De uitingen zijn onder meer honger en ondervoeding, beperkte toegang tot onderwijs en andere basisvoorzieningen, sociale discriminatie en uitsluiting, evenals het gebrek aan participatie in de besluitvorming. Economische groei moet inclusief zijn om duurzame banen te scheppen en gelijkheid te bevorderen.

Gezondheidszorg voor iedereen

Een gezond leven garanderen en het welzijn van iedereen op alle leeftijden bevorderen, is essentieel voor duurzame ontwikkeling. Er zijn belangrijke stappen gezet in het verhogen van de levensverwachting en het verminderen van enkele van de veel voorkomende "killers" die verband houden met kinder- en moedersterfte. Er is grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen, het verminderen van malaria, tuberculose, polio en de verspreiding van HIV / AIDS. Er zijn echter nog veel meer inspanningen nodig om een breed scala aan ziekten volledig uit te roeien en veel verschillende aanhoudende en opkomende gezondheidsproblemen aan te pakken.

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Het verkrijgen van kwaliteitsonderwijs is de basis voor het verbeteren van het leven van mensen en duurzame ontwikkeling. Er is grote vooruitgang geboekt bij het verbeteren van de toegang tot onderwijs op alle niveaus en het verhogen van het aantal inschrijvingen op scholen, met name voor vrouwen en meisjes. De basisvaardigheden van geletterdheid zijn enorm verbeterd, maar er zijn grotere inspanningen nodig om nog grotere stappen te zetten om universele onderwijsdoelen te bereiken. De wereld heeft bijvoorbeeld gelijkheid bereikt in het basisonderwijs tussen meisjes en jongens, maar weinig landen hebben dat doel op alle onderwijsniveaus bereikt.

Inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief onderwijs voor iedereen

Gelijke rechten voor mannen en vrouwen en empowerment van vrouwen en meisjes. Hoewel de wereld vooruitgang heeft geboekt in de richting van gendergelijkheid en empowerment van vrouwen onder de Millennium-ontwikkelingsdoelen (inclusief gelijke toegang tot basisonderwijs voor meisjes en jongens), blijven vrouwen en meisjes in alle delen van de wereld lijden onder discriminatie en geweld.

Gendergelijkheid is niet alleen een fundamenteel mensenrecht, maar een noodzakelijke basis voor een vreedzame, welvarende en duurzame wereld.

Vrouwen en meisjes gelijke toegang bieden tot onderwijs, gezondheidszorg, fatsoenlijk werk en vertegenwoordiging in politieke en economische besluitvormingsprocessen zullen duurzame economieën voeden en de samenleving en de mensheid in het algemeen ten goede komen.

Schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen

Schoon, toegankelijk water voor iedereen is een essentieel onderdeel van de wereld waarin we willen leven. Er is voldoende zoet water op de planeet om dit te bereiken. Maar door een slechte economie of een slechte infrastructuur sterven elk jaar miljoenen mensen, voornamelijk kinderen, aan ziekten die samenhangen met onvoldoende watervoorziening, sanitaire voorzieningen en hygiëne.

Waterschaarste, slechte waterkwaliteit en ontoereikende sanitaire voorzieningen hebben een negatieve invloed op voedselzekerheid, keuzes van levensonderhoud en educatieve kansen voor arme gezinnen over de hele wereld. Droogte treft een aantal van de armste landen ter wereld, waardoor honger en ondervoeding verergeren.

Tegen 2050 zal waarschijnlijk minstens een op de vier mensen in een land wonen dat wordt getroffen door chronische of terugkerende zoetwatertekorten.

Toegang tot betaalbare en duurzame energie voor iedereen

Energie staat centraal in bijna elke grote uitdaging en kans waarmee de wereld vandaag wordt geconfronteerd. Of het nu gaat om banen, veiligheid, klimaatverandering, voedselproductie of hogere inkomens, toegang tot energie voor iedereen is essentieel.

Duurzame energie is een kans - het transformeert levens, economieën en de planeet.

VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon leidt een initiatief voor duurzame energie voor iedereen om universele toegang tot moderne energiediensten te waarborgen, de efficiëntie te verbeteren en het gebruik van hernieuwbare bronnen te vergroten.

Inclusieve, economische groei, werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor iedereen

Ongeveer de helft van de wereldbevolking leeft nog steeds van het equivalent van ongeveer US $ 2 per dag. En op te veel plaatsen garandeert het hebben van een baan niet het vermogen om te ontsnappen aan armoede. Deze langzame en ongelijke vooruitgang vereist dat we ons economisch en sociaal beleid, gericht op het uitroeien van armoede, heroverwegen en opnieuw aanpassen.

Een aanhoudend gebrek aan fatsoenlijke kansen op werk, onvoldoende investeringen en onderconsumptie leiden tot een erosie van het sociale basiscontract dat ten grondslag ligt aan democratische samenlevingen: dat iedereen moet delen in vooruitgang. Het creëren van hoogwaardige banen blijft een grote uitdaging voor bijna alle economieën tot ver na 2015.

Voor duurzame economische groei moeten samenlevingen de voorwaarden scheppen die mensen in staat stellen hoogwaardige banen te krijgen die de economie stimuleren zonder het milieu te schaden. Vacatures en fatsoenlijke arbeidsomstandigheden zijn ook vereist voor de hele bevolking in de werkende leeftijd.

Infrastructuur voor duurzame industrialisatie

Investeringen in infrastructuur - transport, irrigatie, energie en informatie- en communicatietechnologie - zijn cruciaal voor het bereiken van duurzame ontwikkeling en empowerment van gemeenschappen in veel landen. Het is al lang bekend dat groei in productiviteit en inkomens en verbeteringen in gezondheids- en onderwijsresultaten investeringen in infrastructuur vereisen.

Inclusieve en duurzame industriële ontwikkeling is de primaire bron van inkomstengeneratie, maakt een snelle en duurzame verhoging van de levensstandaard voor alle mensen mogelijk en biedt de technologische oplossingen voor een milieuvriendelijke industrialisatie.

Technologische vooruitgang is de basis van inspanningen om milieudoelstellingen te bereiken, zoals meer hulpbronnen en energie-efficiëntie. Zonder technologie en innovatie zal er geen industrialisatie plaatsvinden en zonder industrialisatie zal er geen ontwikkeling plaatsvinden.

Verminderen ongelijkheid binnen en tussen landen

De internationale gemeenschap heeft belangrijke stappen gezet om mensen uit de armoede te halen. De meest kwetsbare landen - de minst ontwikkelde landen, de niet aan zee grenzende ontwikkelingslanden en de kleine eilandontwikkelingslanden - blijven zich inzetten voor armoedebestrijding. De ongelijkheid blijft echter bestaan en er blijven grote verschillen in toegang tot gezondheids- en onderwijsdiensten en andere activa.

Hoewel de inkomensongelijkheid tussen landen mogelijk is verminderd, is de ongelijkheid binnen landen toegenomen. Er is een groeiende consensus dat economische groei niet voldoende is om armoede te verminderen als deze niet inclusief is en niet de drie dimensies van duurzame ontwikkeling omvat: economische, sociale en ecologische.

Om ongelijkheid te verminderen, moet het beleid in principe universeel zijn, met aandacht voor de behoeften van kansarme en gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.

Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam

De VN-conferentie over huisvesting en duurzame stedelijke ontwikkeling vond plaats in Quito, Ecuador van 17-20 oktober 2016, en was de eerste wereldwijde VN-top over verstedelijking sinds de goedkeuring van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

Habitat III bood een unieke gelegenheid om de belangrijke uitdagingen te bespreken van hoe grote en kleine steden en dorpen kunnen worden gepland en beheerd, om hun rol als motor van duurzame ontwikkeling te vervullen en hoe zij de implementatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen kunnen vormgeven en de Overeenkomst van Parijs over klimaatverandering.

In Quito hebben wereldleiders de nieuwe stedelijke agenda aangenomen, die wereldwijde prestatienormen voor duurzame stadsontwikkeling vaststelt, door de manier waarop we steden bouwen, beheren en leven opnieuw te bekijken door samenwerking met betrokken partners, relevante belanghebbenden en stedelijke actoren op alle niveaus van zowel de overheid als het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector.

Steden zijn knooppunten voor ideeën, handel, cultuur, wetenschap, productiviteit, sociale ontwikkeling en nog veel meer. Op hun best hebben steden mensen in staat gesteld sociaal en economisch vooruit te gaan.

Er zijn echter veel uitdagingen om steden te onderhouden op een manier die banen en welvaart blijft creëren zonder het land en de hulpbronnen te belasten. Gemeenschappelijke stedelijke uitdagingen zijn onder meer congestie, gebrek aan middelen om basisdiensten te bieden, een tekort aan adequate huisvesting en afnemende infrastructuur.

De uitdagingen waarmee steden worden geconfronteerd, kunnen worden overwonnen op een manier die hen in staat stelt te blijven bloeien en groeien, terwijl het gebruik van hulpbronnen wordt verbeterd en vervuiling en armoede worden verminderd. De toekomst die we willen, omvat steden met kansen voor iedereen, met toegang tot basisdiensten, energie, huisvesting, vervoer en meer.

Duurzame consumptie en productie

Duurzame consumptie en productie gaat over het bevorderen van hulpbronnen- en energie-efficiëntie, duurzame infrastructuur en het bieden van toegang tot basisdiensten, groene en fatsoenlijke banen en een betere levenskwaliteit voor iedereen. De uitvoering ervan helpt om algemene ontwikkelingsplannen te realiseren, de toekomstige economische, ecologische en sociale kosten te verlagen, het economische concurrentievermogen te versterken en de armoede te verminderen.

Duurzame consumptie en productie is erop gericht 'meer en beter te doen met minder', de netto welvaartswinst uit economische activiteiten te vergroten door het gebruik van hulpbronnen, degradatie en vervuiling gedurende de hele levenscyclus te verminderen, terwijl de kwaliteit van leven wordt verbeterd. Er zijn verschillende belanghebbenden bij betrokken, waaronder bedrijven, consumenten, beleidsmakers, onderzoekers, wetenschappers, retailers, media en ontwikkelingssamenwerking.

Het vereist ook een systemische aanpak en samenwerking tussen actoren die actief zijn in de toeleveringsketen, van producent tot eindverbruiker. Het gaat om het betrekken van consumenten door middel van bewustmaking en educatie over duurzame consumptie en levensstijlen, het bieden van adequate informatie aan consumenten door middel van normen en labels en het aangaan van duurzame openbare aanbestedingen, onder andere.

Aanpak klimaatverandering

We erkennen dat het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering het belangrijkste internationale, intergouvernementele forum is om het mondiale antwoord te organiseren op de klimaatverandering.

Klimaatverandering treft nu elk land op elk continent. Het verstoort nationale economieën en beïnvloedt levens, en kost mensen, gemeenschappen en landen vandaag en morgen nog meer.

Mensen ervaren de aanzienlijke gevolgen van klimaatverandering, waaronder veranderende weerspatronen, stijgende zeespiegel en meer extreme weersomstandigheden. De uitstoot van broeikasgassen door menselijke activiteiten stimuleert de klimaatverandering en blijft stijgen. Ze bevinden zich nu op hun hoogste niveau in de geschiedenis. Zonder actie zal de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de wereld naar verwachting in de 21ste eeuw stijgen en zal deze eeuw waarschijnlijk 3 graden Celsius overtreffen - met sommige delen van de wereld die naar verwachting nog meer zullen opwarmen. De armste en meest kwetsbare mensen worden het meest getroffen.

Betaalbare, schaalbare oplossingen zijn nu beschikbaar om landen in staat te stellen te springen naar schonere, veerkrachtiger economieën. Het tempo van de verandering neemt toe naarmate meer mensen zich wenden tot hernieuwbare energie en een reeks andere maatregelen die de uitstoot zullen verminderen en de aanpassingsinspanningen zullen verhogen.

Maar klimaatverandering is een wereldwijde uitdaging die de nationale grenzen niet respecteert. Emissies overal beïnvloeden mensen overal. Het is een kwestie die oplossingen vereist die op internationaal niveau moeten worden gecoördineerd en het vereist internationale samenwerking om ontwikkelingslanden te helpen op weg naar een koolstofarme economie.

Om de klimaatverandering aan te pakken, hebben landen de Overeenkomst van Parijs aangenomen op de COP21 in Parijs op 12 december 2015. De Overeenkomst is kort daarna in werking getreden, op 4 november 2016. In de overeenkomst zijn alle landen overeengekomen om te werken aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot ver onder 2 graden Celsius, en gezien de ernstige risico's, streven naar 1,5 graden Celsius. Meer informatie over de overeenkomst vindt u hier.

De uitvoering van de Overeenkomst van Parijs is essentieel voor het bereiken van de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en biedt een routekaart voor klimaatacties die de uitstoot verminderen en de klimaatbestendigheid vergroten.

Beschermen en duurzaam gebruik van de oceanen en zeeën

De oceanen van de wereld - hun temperatuur, chemie, stromingen en leven - drijven wereldwijde systemen aan die de aarde bewoonbaar maken voor de mensheid.

Ons regenwater, drinkwater, weer, klimaat, kustlijnen, veel van ons voedsel, en zelfs de zuurstof in de lucht die we inademen, worden uiteindelijk allemaal geleverd en gereguleerd door de zee. Door de geschiedenis heen zijn oceanen en zeeën vitale kanalen geweest voor handel en transport.

Zorgvuldig beheer van deze essentiële wereldwijde hulpbron is een belangrijk kenmerk van een duurzame toekomst.

Beschermen van ecosystemen, bossen en biodiversiteit

Bossen beslaan 30 procent van het aardoppervlak en zijn niet alleen voedselzekerheid en beschutting, maar ook bossen zijn de sleutel tot het bestrijden van klimaatverandering, het beschermen van de biodiversiteit en de huizen van de inheemse bevolking. Dertien miljoen hectare bos gaat elk jaar verloren, terwijl de voortdurende degradatie van droge gebieden heeft geleid tot de verwoestijning van 3,6 miljard hectare.

Ontbossing en woestijnvorming - veroorzaakt door menselijke activiteiten en klimaatverandering - vormen grote uitdagingen voor duurzame ontwikkeling en hebben het leven en het levensonderhoud van miljoenen mensen in de strijd tegen armoede beïnvloed. Er worden inspanningen gedaan om bossen te beheren en woestijnvorming te bestrijden.

Bevorderen van veiligheid, publieke diensten en recht voor iedereen

Doel 16 van de duurzame ontwikkelingsdoelen is gericht op de bevordering van vreedzame en inclusieve samenlevingen voor duurzame ontwikkeling, het bieden van toegang tot de rechter voor iedereen en het bouwen van effectieve, verantwoordelijke instellingen op alle niveaus.

Versterken van het mondiaal partnerschap om doelen te bereiken

Een succesvolle agenda voor duurzame ontwikkeling vereist partnerschappen tussen overheden, de particuliere sector en het maatschappelijk middenveld. Deze inclusieve partnerschappen gebouwd op principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen die de mens en de planeet centraal stellen, zijn nodig op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Dringende actie is nodig om de transformatieve kracht van triljoenen dollars aan particuliere middelen te mobiliseren, om te leiden en te ontgrendelen om doelstellingen voor duurzame ontwikkeling te bereiken. Langetermijninvesteringen, inclusief directe buitenlandse investeringen, zijn nodig in kritieke sectoren, met name in ontwikkelingslanden. Deze omvatten duurzame energie, infrastructuur en transport, evenals informatie- en communicatietechnologieën. De publieke sector moet een duidelijke richting aangeven. Review en monitoring van kaders, voorschriften en stimuleringsstructuren die dergelijke investeringen mogelijk maken, moeten opnieuw worden aangepast om investeringen aan te trekken en duurzame ontwikkeling te versterken. Nationale toezichtmechanismen zoals hoge controle-instanties en toezichtsfuncties door de wetgever moeten worden versterkt.

Deel dit item